Omet navegació

3. EL COLTAN

3. EL COLTAN

PREGUNTA 17

Qüestió

17. A partir de la informació del text, pots indicar en quin tipus de roques es pot trobar coltan?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. Metamòrfiques, magmàtiques i sedimentàries.

b. Metamòrfiques i sedimentàries.

c. Metamòrfiques i magmàtiques.

d. Magmàtiques i sedimentàries.

Realimentació

PREGUNTA 18

PREGUNTA 19

Qüestió

Indica quina de les mesures següents hauria estat necessària perquè la conclusió que s’ha
extret a partir dels resultats de l’experiment sigui vàlida.
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. L’anàlisi de cada mostra l’hauria de fer una persona diferent.

b. L’anàlisi de cada mostra s’hauria de fer en dies diferents, per reduir els errors de mesura.

c. Caldria haver agafat una única mostra de cada jaciment, per evitar dispersió en les dades.

d. Caldria assegurar-se que la presa de les mostres dels sediments es fes en les mateixes condicions.

Realimentació

PREGUNTA 20

Qüestió

20 La densitat és una propietat que s’utilitza, entre d’altres, per avaluar la qualitat d’una mostra
de coltan.
Què ens cal conèixer per determinar la densitat d’una mostra de coltan?
(Hi ha dues respostes correctes.

Respostes

a. El preu del coltan per quilogram.

b. La temperatura de la mostra.

c. El quilograms de la mostra.

d. El volum de la mostra.

Realimentació

PREGUNTA 21

Qüestió

Quina d’aquestes afirmacions es pot deduir de l’equació química anterior?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. Hi intervé un reactiu i dos productes.

b. Quan el tàntal s’oxida es produeix oxigen.

c. Les substàncies que intervenen en aquesta reacció estan en estat sòlid.

d. En la fórmula de l’òxid que es produeix hi ha 2 àtoms de tàntal i 5 àtoms d’oxigen.

Realimentació

PREGUNTA 22

Qüestió

22. Quines de les qüestions següents es podrien investigar mitjançant una recerca científica
controlada al laboratori de ciències?
(Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. Quin és el grau de sensibilització del consumidor en la problemàtica de l’obtenció del coltan?

b. Quin element s’oxida més fàcilment en augmentar la temperatura, el niobi o el tàntal?

c. Quin és el percentatge en massa d’òxid de niobi i d’òxid de tàntal en el coltan?

d. Com ha variat la demanda de coltan a escala mundial en els darrers vint anys?

Realimentació